• Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ ξεκινούν για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

 • eLearning

  Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

  Εκπαίδευση Ανέργων

  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Κατασκευή Ιστοσελίδων

  Δημιουργία eShop

  Social Media Marketing

Βασικός στόχος του προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΣΠΑ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 150.000€. (Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά το 2015).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% (τελικά δηλ. στο 50%).

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιχορήγησης.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ: Έως την 17/5/2016.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υφιστάμενες και νέες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό και έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015.

Στο Πρόγραμμα δεν εντάσσονται δημόσιες επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει:

 • να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια,
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (από άλλο Πρόγραμμα),
 • να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ,
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (με βάση τον κανόνα ‘de minimis’) που έχουν λάβει στο παρελθόν συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης από την υπό ένταξη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον έτος συν δύο προηγούμενα)
 • να απασχολούν προσωπικό που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε κατά μέσο όρο 0,5 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) (για την περίοδο 2013-2015 ή 2014-2015 ή 2015 ανάλογα με το έτος πρώτης λειτουργίας της επιχείρησης).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Επιλέξιμες ενέργειες

 • εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση (όχι ανέγερση νέων) κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 • μηχανήματα / εξοπλισμός,
 • παρεμβάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
 • πιστοποιήσεις Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
 • προβολή / προώθηση,
 • αμοιβές Συμβούλων, μελέτες / έρευνες αγοράς,
 • λύσεις και υπηρεσίες Λογισμικού,
 • μεταφορικά μέσα (έως 15.000€),
 • μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού (έως 24.000€).

Επιλέξιμες είναι δαπάνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης ένταξης στο Πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2111064769 ή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ

Δηλώστε συμμετοχή εδώ και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  

Για Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και start ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EU

Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής,

τεχνολογίας επικοινωνίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

CONSULTING

Project management 

Επικοινωνιακή στρατηγική

Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)

Μελέτες

DIGITAL MARKETING 

Κατασκευή ιστοσελίδων & SEO

social media

Google Ad Words 

Strategic marketing

Digital consulting

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εφαρμογές πληροφορικής 

Τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς και συλλογικούς φορείς 

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

eLearning

Εκπαίδευση

Σεμινάρια

Ανάπτυξη & διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού