• Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ ξεκινούν για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

 • eLearning

  Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

  Εκπαίδευση Ανέργων

  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Κατασκευή Ιστοσελίδων

  Δημιουργία eShop

  Social Media Marketing

Βασικός στόχος του προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

(α) είτε είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) κατά την υποβολή της αίτησης,

(β) είτε ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. (Σε αυτήν την περίπτωση το ποσοστό του ακαθάριστου εισοδήματός τους που προέρχεται από εμπορική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25%).

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.  Στόχος του είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 60.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιχορήγησης.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ: Έως την 27/4/2016.

Οι ήδη απασχολούμενοι σε ατομική επιχείρηση πρέπει να συστήσουν εταιρικό σχήμα μιας εκ των ακόλουθων μορφών: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Συνεταιριστική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4019/2011. Η απλή μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης. Οι άνεργοι μπορούν, αν επιθυμούν, να κάνουν απλά έναρξη ατομικής επιχείρησης.

 

Οι επιχειρήσεις (ατομικές ή μη) που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

 • να κάνουν έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα αλλά πριν την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης,
 • να διαθέτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος μόνον επιλέξιμους ΚΑΔ,
 • να μην ανήκουν σε κάποιο ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο (franchise, πρακτόρευσης, shop-in-shop κ.τ.λ.),
 • κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό/εταιρικό σχήμα),
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (με βάση τον κανόνα ‘de minimis’) που οι εμπλεκόμενοι στην επένδυση έχουν λάβει στο παρελθόν συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης από την υπό ένταξη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον έτος συν δύο προηγούμενα).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

 

Επιλέξιμες ενέργειες

 • αποσβέσεις παγίων ή χρηματοδοτική μίσθωση για τον αναγκαίο εξοπλισμό και τυχόν διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων μικρής κλίμακας σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχ. σχεδίου, 
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ΔΕΗ, ύδρευση, θέρμανση, σταθερή και κινητή επαγγελματική τηλεφωνία κ.τ.λ.) σε ποσοστό έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχ. σχεδίου,
 • ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία / εταίρων (έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχ. σχεδίου),
 • προμήθεια αναλωσίμων (έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχ. σχεδίου),
 • δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις,
 • αμοιβές τρίτων (Συμβούλων, λογιστών κ.τ.λ.),
 • το κόστος μισθωτής εργασίας στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου/-ων έως 24.000€ (ανώτατο όριο για κάθε Ετήσια Μονάδα Εργασίας τα 12.000€),
 • έξοδα φιλοξενίας σε επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες,
 • δαπάνες κατοχύρωσης ή ανανέωσης αναγνωρισμένου τίτλου βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιλέξιμες είναι δαπάνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2111064769 ή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ

Δηλώστε συμμετοχή εδώ και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  

Για Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και start ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EU

Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής,

τεχνολογίας επικοινωνίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

CONSULTING

Project management 

Επικοινωνιακή στρατηγική

Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)

Μελέτες

DIGITAL MARKETING 

Κατασκευή ιστοσελίδων & SEO

social media

Google Ad Words 

Strategic marketing

Digital consulting

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εφαρμογές πληροφορικής 

Τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς και συλλογικούς φορείς 

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

eLearning

Εκπαίδευση

Σεμινάρια

Ανάπτυξη & διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού